Since 1984

                                                             

2.หมวดสอนสอบรับราชการ และวิชาเฉพาะสาขา
             Teaching for Being Government Officials / Officers
 

      รายชื่ออาจารย์ประจำสถาบัน 

 

      

ปัจจุบัน  สถาบันโอพิเนี่ยน : OPINION  มีอาจารย์ที่สอนประจำและมีความชำนาญ ประสบการณ์การสอนการติวมามากมายและอย่างโชคโชน   โดยคำนึงถึงกรอบเนื้อหาที่ตรงประเด็น สรุปแนวทาง เพื่อเป็นกรอบในการทำข้อสอบได้อย่างตรงเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับผู้เข้าติว  และ ได้รับการฝึก อบรมในเทคนิค พร้อมวิธีการการติวอย่างมืออาชีพที่ติวประจำที่สถาบัน  และ จากข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมต่าง ๆ ที่จะสอบเข้ารับราชการจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในส่วนราชการนั้น ๆ  เพื่อผู้เข้าติวจะได้ติวกับผู้มีประสบการณ์จริงเป็นช่วง ๆ กับการสอบตำแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำแนะแนว  การเตรียมตัว การสอบ การสัมภาษณ์ รวมถึงการแนะนำเข้ารับราชการ และความก้าวหน้าในอาชีพราชการ ....โดยกลุ่มอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน   ได้รับการฝึกอบรม ประชุม หลักสูตร เทคนิคการติวต่าง ๆ จากกรรมการสถาบัน โดยเฉพาะออย่างยิ่งจากอาจารย์ วิรัช แสนจันทร์ ผอ. สถาบัน และ คณะผู้ติวทีมมืออาชีพ อยู่เป็นช่วง ๆ ..ดังนั้นจึงเป็นหลักประกัน และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักศึกษาที่เข้าติว  ผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานเข้าติวกับสถาบันได้อย่างมั่นใจ  สมกับคำว่าเป็นนักติวหรือนักวิชาการอย่างมืออาชีพ หริอ ภาษาอังกฤษที่ตรงกับปรัชญาของสถาบัน :
The Professional Academics มามากกวาสามทศวรรษ

 

    ประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องติว เอกสาร หนังสือ ซีท เนื้อหา ข้อสอบ ไฟล์ข้อมูล ดีวีดี วิดีโอ ต่าง ๆ พร้อมทีมงานการทำงานอย่างเป็นทีมของเจ้าหน้าที และ การพัฒนารูปแบบการสอนหการติวเพือให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มจำนวนคนสอบติดให้มากที่สุดในแต่ละปี  รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าติว ซึงปัจจุบันพัฒนาทั้งรูปแบบติวสดที่สถาบัน , ติวออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค, คอร์สดีวีดีไปรษณีย์ ส่งถึงบ้าน เพื่อตอบสนองให้กับนักศึกษาสะดวกมากที่สุด ประกอบกับคุณภาพเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรให้ตรงประเด็นข้อสอบมากที่สุดโดยการทำงานกันเป็นทีมในการค้นคว้า ค้นหา ติดตามการออกขอสอบของทุกหลักสูตรที่มีการติว พร้อมการบริการแต่ละหลักสูตรให้ตรงข้อสอบ สื่อการสอนส่งทั้งดีวีดี , หลักสูตรออนไลน์ ให้มีการบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึงผลสุดท้ายทำให้นักศึกษาพอใจในหลักสูตรที่ติว และ เนื้อหาตรงการสอบในทุก ๆ หลักสูตร และประสบผลสำเร็จในการสอบอย่างมั่นใจ

 


 

   A. Viruch Sanjun  (อ.วิรัช  แสนจันทร์)

  
 


ผู้อำนวยการสถาบัน
OPINION กับการบริหารสถาบัน

     -  ประสบการณ์การบริหารหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบรับราชการ
33 ปี
     -  ผู้ร่วมเขียนตำรา รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบัน OPINION
    
- ผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งภาษาอังกฤษสอบราชการ และ การสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่น ๆ
     -  ผู้ร่วมเขียนตำรา ความรู้ความสามารถทั่วไประดับ 3 - 4
     -  อาจารย์ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมปลัดอำเภอ และอื่น ๆ
        ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รุ่น 2527 -  ปัจจุบัน
     -  อาจารย์บรรยายพิเศษการแนะแนวศึกษาต่อตามมหาวิทยาลัยและงานสัมมนาการศึกษาต่อทั่วไป

     -  ได้รับรางวัลดีเด่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษาดีเด่น ถึง 3 รางวัล
     -  ผู้เริ่มก่อตั้งสถาบัน
OPINION เมื่อ ปี 2527

  านการสอนด้านรัฐศาสตร์ , รัฐ,ประศาสนศาสตร์ และ กฏหมาย ระเบียบการสอบรับราชการ
 

    - สอนวิชารัฐศาสตร์ /รัฐประศาสนศาสตร์ /การบริหารงานสมัยใหม่
 
   - เพื่อเตรียมการสอบหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับสถาบัน OPINION  ตี้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    - สอน พรบ. เกี่ยวกับสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ -  จนกระทั่งปัจจุบัน
 
       ---พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 2534
 
       ---พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
 
       ---พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี่ 2546
 
       ---ระเบียบว่าด้วยการักษาความลับของราชการ 2544
 
       ---พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540

Teaching English : อดีต - ปัจจุบัน

 ---สอนวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ารับราชการ ทั้งภาค ก และ ข
 
---สอนภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ป. โท
--
-สอนเตรียมสอบ
 TOEFL, IELTS, TOEIC
---สอน
Conversation : Basic -Intermediate - Advance / Business  การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
--- อาจารย์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ TOEFL มหาวิทยาลัยมหิดล :  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
---วิทยากรแนะแนวบรรยายพิเศษการสอบภาษาอังกฤษ TOFLE ,IELTS, TOEIC  งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมสิริกิตต์แห่งชาติ

การศึกษา


 -มัธยมต้น โรงเรียน ยโสธรพิทยาคม จ. ยโสธร
 -มัธยมปลาย โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ. ร้อยเอ็ด

  -BA. (Bachelor of Arts): Ramkhamhaeng U.
 - MA. (Master of Arts): Ramkhamhaeng U.
 - MBA  (Course Work): Assumption University (ABAC )
  -Diploma in English Language : NIDA
 

  อาจารย์กิตติ เสรีประยูร (เก่ง)

 

การศึกษา

   - B.E. Economic (Monetary & Banking) (Thammasat)
   - M.A.Interantional Economics and Finance (Chulalongkorn)
   - M.Sc.Business Ministration (Michigan)
   - Economics (applied economics department) (Utah)
   - Cert.English for Business (Thammasat)
   - Dip. English for Instructor (Thammasat)
   - Cert. ILC (DVIFA- Ministry of Foreign Affairs)
   - Cert. OCC (DVIFA- Ministry of Foreign Affairs) 1st Hon.

ประสบการณ์ทำงาน (อดีต)

   - Product Manager
         Mass Marketing Company Limited
   - Economist
         The World Bank
   - Loan Officer
         The World Bank
   - Senior Loan Officer
         The World Bank
   - Assistant Head of Corporrate 3
        (Executive Officer Level 2)
        Siam Commercial Bank

การทำงาน (ปัจจุบัน)

   - Foreign Relation Officer (Senior Professional Level)
         (being in the period of promoting to Expert Level)
   - ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ภาครัฐและเอกชน)
   - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
         เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ
         เศรษฐศาสตร์การค้า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
   - วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
   - วิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
         ทิศทางการลงทุนและการเมืองระหว่างประเทศ
   - วิทยากรพิเศษประจำรายการ "ละติจูดรอบโลก"
         ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา
   - ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศช่อง TPTV

ตัวอย่างงานเขียน

    - Concious Play
         Pub.Jerseybass
    - The Inclination of Interest Rate in Thailand (next 5 years)
    - ASEAN Community: The new challenge of Thailand

การสอนพิเศาที่สถาบันโอพิเนี่ยน OPINION

ติวหลักสูตรกรมศุลกากร ปี 2555 มาจนถึงปัจจุบัน
-     -- โดยติว พ.ร.บ. หลักของกรมศุลกากร และ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
-     -- การค้าระหว่างประเทส และ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

  A. Patchari Chodchoi  (อ.พัชรี  ชดช้อย)
 


ระดับการศึกษา

   - Bsc. Mathematics: Ramkhamhaeng U.
   - Msc. Mathematics: Kasetsart U.


ประวัติการทำงาน
    - Teaching Math at OPINION (21 years)
    - สอนวิชา GMAT, SAT, GRE, MATH ประสบการณ์ 21 ปี
    - สอนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไประดับ 1-2-3 และ 4 ประสบการณ์ 25 ปี


    - อาจารย์ที่มีความชำนาญด้านการติว ภาค ก ทั้ง กพ. ,ท้องถิ่น, รัฐสภา และภาค อื่น ๆ ที่ได้รับความเชื่อถือในด้านฝีมือการติว จากนศ. ทั่วไป และได้รีบเชิญให้ไปติวให้
  กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ , กระทรวง กรม ที่เชิญไปติวตลอดระยะเวลาที่ติวภาค ก มามากกว่า 2 ทศวรรษ 


 

  อาจารย์อภิวัฒน์  ทรัพย์มี (อ.โต้ง)
 

ระดับการศึกษา
     - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
     - ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง


ประวัติการทำงาน
     - ติววิชารัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ ประจำสถาบัน OPINION ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน
     - ข้าราชการรัฐสภา 20 กว่าปี
     - สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และพ.ร.บ.เกี่ยวกับการสอบราชการต่าง ๆ มากกว่า 20 ปี 
  .พรเทพ : นายวิธาร สุขการ (อ.น้อง) 

 ตำแหน่ง
    - เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง

ประวัติการรับราชการ 
   - ปลัดอำเภอสิเกา จ.ตรัง
   - ปลัดอำเภอปะเลียน จ.ตรัง
   - ปลัดอำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง
   - ปลัดอำเภอกันตัง จ.ตรัง
   - เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

 ประวัติการศึกษา
   - นิติศาสตร์บัณฑิต
   - เนติบัณฑิตไทย
   - ระหว่างศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
 

 
  อาจารย์บัญชา ดวงดีแก้ว (อ.อู๊ด)


 

ตำแหน่ง
    - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
       สังกัด กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ (คลังสมองกระทรวง)

ระดับการศึกษา
    - ปริญญาโท   - คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
   
- ปริญญาตรี   - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง (ทุนเรียนดีหลักสูตร 3 ปี)


ประวัติการทำงาน
    - พ.ศ.2553 – 2554    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   
- พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร
    - วิทยากรบรรยาย (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) ของการสอบเลื่อนตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ(ซี8) ของกระทรวงมหาดไทย
    - วิทยากรบรรยายเตรียมสอบภาค ก สำนักงานอัยการสูงสุด
    - วิทยากรบรรยายภาค ก ม.รามคำแหง / ม.ศิลปากร
    - วิทยากรบรรยายเตรียมภาค ก ศูนย์อำนวยการบริหาราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) / (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
    - วิทยากรบรรยายเตรียมสอบภาค ก กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
    - วิทยากรบรรยายการเตรียมสอบ (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ., ภาค ก (องค์กรปกครองท้องถิ่น),
      นายสิบตำรวจ, นายร้อยตำรวจ)
    - วิทยากรบรรยายเตรียมสอบตำแหน่งความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (ภาค ข.)
      (ตำแหน่งปลัดอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป นักวิชการศุลกากร)
      สถาบันติวเอกชน
 

 

  พ.ต.ท.อธิป ตรีประเสริฐสกุล (อ.น้ำ)
 


ตำแหน่ง

    -  สารวัตร กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      

ระดับการศึกษา
    - ปริญญาโท   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต "ร.ม." จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกรดเฉลี่ย 3.44
   
- ปริญญาตรี   - นิติศาสตรบัณฑิต "น.บ. จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกรดเฉลี่ย 2.30

   
- ปริญญาตรี   - รัฐประศาสนศาสตร (ตร.)  "รป.บ.(ตร.)" จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 62 เกรดเฉลี่ย 3.46


ประวัติการรับราชการ
    - 1  ก.พ. 2552  รองสารวัตรประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  
  - 1  พ.ย. 2552  พนักงานสอบสวน(สบ.1) สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
    - 1 เม.ย. 2554  พนักงานสอบสวน(สบ.1) สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    - 1  มิ.ย. 2555  รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
    - 1 พ.ค. 2557  รองสารวัตร งานสายตรวจ 1 กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ

    - 4  มิ.ย. 2560  สารวัตร กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ประกาศนียบัตร
    - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวนคดีอาญา จกาสถาบันส่งเสริมการสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    - หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 142 จากวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    - หลักสูตรการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
 
ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร
    - ครูฝึกดีเด่น ในการประกวดการฝึก ประจำปี 2553 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
    - ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจดีเด่น ประจำปี 2554 ของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
    - รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ผู้มีลักษณะผู้นำการฝึกดีเด่น ในการประกวดการฝึก ประจำปี 2557 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
    - รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการฝึก ประจำปี 2558 ของกองบัญชาตำรวจนครบาล
    - รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการฝึก ประจำปี 2559 ของกองบัญชาตำรวจนครบาล
    - ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

  

  อาจารย์ มนตรี จุลเกลี้ยง

ประวัติ
   - นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานอุทธรณ์และคดีปกครอง

Education

  
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเขียวเฉลิมพระเกียรติ

LICENSE
   - ใบอนุญาตว่าความ(2563) สภาทนายความ ในพระบรมราชูประถัมภ์

Summary
   - ประสบการณ์ในสายงานด้านกฏหมาย,ทนายความด้านคดีปกครอง,คดีแพ่ง,คดีอาญาและนิติกร,งานติดต่อประสานงานราชการ
รวมถึงเป็น
Tutor สอนด้านกฏหมายให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ทนายความ (พ.ย.61-ก.พ.63)
   สำนักงานกฏหมายชวชาตจำกัด
      - รับผิดชอบว่าความคดีแพ่ง/คดีอาญา/คดีปกครองทั่วราชอาณาจักร
      - เป็นที่ปรึกษากฏหมายคดีความต่างๆ
      - ให้คำแนะนำแก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายและให้คำปรึกษาฯ

Tutor(สอนกฏหมาย)
  - สอน พ.ร.บ. ต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนพิเศษ หรือติวเตอร์ประจำสถาบันติวโอพีเนี่ยน
   -
Tutor : สถาบัน Bangkok Law (ม.ค.-มี.ค.63)
   - Tutor : สถาบัน ติวเนติออนไลน์ (ม.ค.-ธ.ค.62)

 
  อาจารย์จักรพันธ์ จันทหาร (อ.เล็ก)


 

ประวัติรับราชการ
    - รับราชการกระทรวงอุตสาหกรรม


ระดับการศึกษา
    - กำลังศึกษาปริญญาโท ควบปริญญาเอก   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน
    - ภาค ก. คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2540 ปัจจุบัน
    - วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสำรวจ, โยธา, อุตสาหการ พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน


 

 

  ดร. วิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์ (อ.วิเชียร) 

                               

              ระดับการศึกษา

     - ปริญญาตรี ศศ.บ. (เอกภาษาอังกฤษ) ม.รามคำแหง

     - ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.รามคำแหง

     - ปริญญาเอก ค.ด. (การศึกษานอกระบบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การการทำงาน

     - ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นเวลา 30 ปี

     - ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 20 ปี

     - รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเวลา 5 ปี

                                    ผลงานทางวิชาการ

     - เรียบเรียงหนังสือคู่มือเทคนิคการสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก. (ก.พ.)

     - นักเรียนสามารถสอบ TOEIC ได้มากกว่า 600 คะแนน

     - นักเรียนสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตร ป.โท ตามมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

 

  อาจารย์เสถียรพงษ์ แก้ววิมล (อ.ปอนด์)


 


ประวัติรับราชการ
    - รับราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล


ระดับการศึกษา
    - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ ม.รังสิตประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน
    - สอนกฎหมาย ,พ.ร.บ.  และวิชาอื่นๆ  สอบเข้ารับราชการต่างๆ สอนที่สถาบันโอพิเนี่ยน
    - สอน ภาค ก. คณิตศาสตร์, ภาษาไทย  เพื่อสอบรับราชการครู หรือส่วนราชการ ต่างๆ
 
 

  อาจารย์วรงค์ วิลาสสกุลเกียรติ : อ.โจ๊ก (Joke)


 


การศึกษา
    - 1998 - 2003 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย(ห้องคิง) โรงเรียนเทพศิรินทร์
       - 2004 - 2008 ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ มากกว่า 10 ปี
    - สอนภาษาอังกฤษ สอนเข้ารับราชการที่สถาบันโอพิเนี่ยน
    - สอนภาษาอังกฤษตามสถาบันต่าง ๆ คอร์สเอ็นทรานส์ต่าง ๆ (
GAT English), Cu-Tep, Tu-Get, TOEIC, IELTS
    - อาจารย์สอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับองค์กร, บริษัทต่าง ๆ
    - อาจารย์สอนพิเศษ
TOEIC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

                    

  อาจารย์วีระศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์ (.คิว)  
 

การศึกษา
   - รัฐศาสตร์บัณฑิต (ป.ตรี) ม.รามคำแหง 
 
  - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท) ม.รามคำแหง 
  

ประวัติรับราชการ
  
- รับราชการ กทม. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ฝ่ายปกครอง) 


ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน

      - อาจารย์สอนพิเศษ การสอบเข้ารับราชการที่สถาบันโอพิเนี่ยน
: OPINION 
      - พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
      - พรบ. บริหาราชการแผ่นดิน
      - พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
      - รัฐธรรมนูญ 2560
      - พ.ร.บ. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
     
- พ.ร.บ. เกี่ยวกท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมาการปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต. , เทศบา และ อบจ. -
      -
พ.ร.บ. เกี่ยวกับ กทม. 
  ร.ต.ท.หญิง อารีลักษณ์ งันเกาะ (อ.ฝน)
- ประวัติการศึกษา

    -ปริญญาโท พ.ศ. 2557 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สาขารัฐประศาสนศาสตร

    -ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                       พ.ศ.2558 ขณะนี้ก าลังศึกษาต่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต แขวงวิชาภาษาอังกฤษ

                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      -ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

                      มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา

       -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2550 ปวส. สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประวัติการรับราชการ

        -พ.ศ.2561 รอง สว.ฝอ.บก.น.8/จนท.ประสานงาน ศอ.ปส.ตร. ช่วยราชการ ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส.

        -พ.ศ.2558 รอง สว.ฝอ.บก.น.8 (สายบัญชี) กองบังคับการต ารวจนครบาล 8 กองบัญชาการต ารวจนครบาล

        -พ.ศ.2554 ผบ.หมู่ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจปราบปราม ยาเสพติด

        -พ.ศ.2553 เจ้าหน้าที่พัสดุ เทศบาลต าบลหนองกี่ จว.บุรีรัมย์ สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์ด้านการสอน

        - สอนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป นายสิบต ารวจ พ.ศ.2559 ระยะเวลา 2 เดือน กับกลุ่มรุ่นพี่ต ารวจ

       - เป็นผู้ช่วยฝึกสอนและสังเกตการณ์การสอน รายวิชาการบริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) ของศูนย์ฝึกอบรม ต ารวจภูธร ภาค 3 (จอหอ)

 

 

  อาจารย์สุทธิพงษ์ ทิพย์รัตน์ (.ตั้ม)  

 ประวัติการทำงาน
  - นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงยุติธรม 
  - นักทัณวิทยา ประจำฝ่ายควบคุมกลางเรือนจำกลางพิษณุโลก
  - เจ้าหน้างานทะเบียนและทัณฑปฎิบัติ ประจำเรือนจำพิเศษมีนบุรี
   - เจ้าหน้าที่
  - นิติศาสตร์บัณฑิต
  - ปัจจุบันกำลังศึกษาที่สำนักอบรบกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต

 

  อาจารย์ศุภฤกษ์ เถรว่อง (อ.เอก)
 

ประวัติการทำงาน
    - พ.ศ. 2549       บุคลากร 4 สังกัดฝ่ายประเมินและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม
    - พ.ศ.2550-52    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน4 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
    - พ.ศ.57-ปัจจุบัน  นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สนง.สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 ภาค 2 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
   

ระดับการศึกษา
    - ปริญญาตรี (บธ.บ.)  การบัญชี ม.รามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.50
    - ปริญญาตรี (น.บ.)  นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.72
    - ปริญญาตรี (ร.บ.)  รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 3.18
    - ปริญญาโท
NIDA(ร.ป.ม.) การจัดการสำหรับนักบริหาร เกรดเฉลี่ย 3.64

การบรรยายพิเศษ
    - พ.ศ.2548    ติวเตอร์ ณ สำนักติว WULC อ.พจนีย์ ซ.รามคำแหง43/1 ติวเข้ารับราชการ
    - พ.ศ.2555    ติวเตอร์ ณ สำนักติว
The Best (พี่กุ้ง) ซ.รามคำแหง43/1 ติวนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
 

การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
    - หลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" จัดโดยวิทยาลัยมหาดไทย ที่ได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4
    - หลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" จัดโดยกรมสรรพากร ที่ได้บรรจุเป็นนักตรวจสอบภาษีระดับปฏิบัติการ
    - หลักสูตร "การวิเคราะห์งบการเงิน" จัดโดย สรรพากรภาค 2
    - หลักสูตร "ประเด็นน่ารู้ในการกำกับและตรวจสอบนิติบุคคล" จัดโดย กรมสรรพากร
    - หลักสูตร "จริยธรรม คุณธรรม สำหรับการปฏิบัติงาน" จัดโดย กรมสรรพากร
    - หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้
PMQA" จัดโดย E-Leaning (CD-ROM)
    - หลักสูตร "เสริมทักษะในการปฏิบัติงานสายงานกำกับดูแลและการตรวจสอบภาษี" กรมสรรพากร
    - หลักสูตร "ข้อกฎหมายสำหรับการเสียภาษีของสามีและภรรยา" จัดโดย สรรพากร ภาค 2
     

  นาย ไอศูรย์ ศิริพันธ์

 

อาจารย์  : ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
       
  - รับสอนพิเศษตามบ้านและสถาบันกว่า 8 ปี

การศึกษา
        
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกรดเฉลี่ย 3.95 เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1

ผลงานที่โดดเด่น
         
1. ได้รับพระราชทานเหรียญเรียนดีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
       2. คะแนนสอบทั่วไปของอำนวยการปี 2562 ได้เต็ม 40 คะแนน

 

 

  อ. นางสาวกัณหา เรืองจรัส

 

ระดับการศึกษา
        
 - มิ.ย. 2555 – พ.ค. 2559
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             - ส.ค. 2561 - ก.ค. 2563
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
             - ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
             - ปัจจุบัน
- อยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบเข้ารับการคัดเลือก “โครงการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 19” กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- อยู่ระหว่างการเตรียมตัวสอบรับทุนปริญญาเอก กรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประวัติการทำงาน
     - นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ - KX Knowledge Xchange
     -  Internal Auditor - Central Group
     -  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านบัญชี) - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
(รัฐวิสาหกิจกลุ่มการเงินการธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย)
     -  นักตรวจสอบภาษี
- สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 กรมสรรพากร (ก.พ. 2561 - ต.ค. 2562)
     - พนักงานการเงิน - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (พ.ย. 2562 – ธ.ค. 2564)
     - นักตรวจสอบภาษี
- สังกัด กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร (ม.ค. 2565 - ธ.ค.2565)
- สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 กรมสรรพากร (ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน)

     -  ข้าราชการ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  

 

 

 

 

  อ. นายณัฐพล (เจม)

 

การศึกษา
   - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัดผลการศึกษา ม.รามคำแหง 
 
  - ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
   - ปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
  
- ปัจจุบัน ข้าราชการครู
 

ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน

    - สอนวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนเตรียมทหาร การสอบ ก.พ. สอบนายสิบ นายร้อยตำรวจ และครู

    - อาจารย์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ภาค ก. ก.พ., กทม. , ท้องถิ่น , ขรก.ตำรวจ  และครูผู้ช่วย
     
ประจำสถาบันโอพิเนี่ยน ( OPINION )  

 
  อ. อวยพร  แสงคำ (ต๊อบ)
 

การศึกษา
   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย(เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหิดล 
 
  - ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน
  
- ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
    - ผู้ออกข้อสอบวิชาภาษาไทย
Pre-onet ระดับ ป.6  ม.3  และ ม.6 ให้แก่สำนักพิมพ์
    - เคยเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาภาษาไทยเพื่อสอบครูผู้ช่วย (ของอปท.)


ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน

      - อาจารย์สอนพิเศษ
รายวิชาโลกทัศน์ในวรรณคดีไทย วรรณคดีวิจักษณ์สำหรับครู
         และวาทการสำหรับครู ในมหาวิทยาลัย  
      - อาจารย์สอนพิเศษ ภาษาไทยประจำสถาบันโอพิเนี่ยน ( OPINION )  

   
     
  อ. กัญญานัฐ (ไกด์)
 

การศึกษา
   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.ขอนแก่น
 
  - ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ ม.รามคำแหง 
   - มีใบอนุญาตว่าความ


ประวัติการทำงาน
  
- ปัจจุบันนิติกร ฝ่ายกฎหมายและกำกับ ส่วนกำกับและนิติกรรมสัญญาในหน่วยงานเอกชน
   

ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน

      - วิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย, กม.อาญา และวิ.อาญา
  
      - อาจารย์สอนพิเศษ พนักงานการเลือกตั้ง(กกต.) และวิชากฎหมาย ภาค ข. ประจำสถาบันโอพิเนี่ยน  

 
  อ. ปรัชญา

การศึกษา
   - ปริญญาตรี เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏจันเกษม
   - ปริญญาโท เอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  - ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการทำงาน
  
- ครูสอนในรายวิชาภาษาไทยและดนตรี-นาฏศิลป์
 

ประสบการณ์การบรรยายและวิทยากร และสอน

    - สอนวิชาภาษาไทย
ระดับ ประถมและมัธยมศึกษา
   
 - อาจารย์สอนพิเศษ ภาษาไทย ภาค ก. ก.พ., กทม. , ท้องถิ่น , ขรก.ตำรวจ  และครูผู้ช่วย
     
ประจำสถาบันโอพิเนี่ยน ( OPINION )  

 
  อ.นำชัย
  ระดับการศึกษา

   -
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน

   - เคยเป็นติวเตอร์ที่
The Best และ อ.ธนิต
    - ติวอังกฤษ กพ. / TOEIC / พ.ร.บ. เกี่ยวกับการรับราชการ
    - เคยเป็นนิติกร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดระยอง
    - สอบได้ตำแหน่ง นิติกร ศุลกากร เป็นพนักงานราชการ
    - ปัจจุบันเป็นนิติกรกรมสรรพากร
    - ล่าสุดเป็นนิติกร กระทรวงต่างประเทศ
    - สอบได้ภาอังกฤษสถาบันเทววงศ์ กระทรวงต่างประเทศ
    - สอบติด 1 ใน 21 ของข้าราชการสรรพากร
    - เคยติวออนไลน์กับสถาบัน แบรี่ เอดดูเคเตอร์

 

 

อาจารย์ปกครอง


ระดับการศึกษา

    - ปริญญาตรี:   รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)
                        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 3.11
                        นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.8
    - ปริญญาโท
:   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
                        คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ (
NIDA)
                        เกรดเฉลี่ย 3.66 (รางวันเรียนดี ปีการศึกษา 2553)
    - ปริญญาเอก
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                       มหาวิทยาลัยรังสิต (ทุนเรียนดี ประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์  จากม. รังสิต)
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน
    - ปี 2550
: ฝึกงาน ณ Snow Mountain Ranch, YMCA of the Rockies รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปี 2551
: เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอสถสภา จำกัด
    - ปี 2552
: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการกรม
                   กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย
    - ปี 2553
: ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดที่ว่าการอำเภอนครหลวง
                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
    - ปี 2554
: เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการปกครอง
                   กระทรวงมหาดไทย

  อาจารย์นิค


 

 

ปัจจุบัน :
    - ตำแหน่งนิติกร 6 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย

ระดับการศึกษา :
   - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ (สภาทนายความ)
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
   - ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐาน กศ.ป.รับรอง
      รุ่นที่ 3 (สำนักงานศาลปกครอง) 

  อาจารย์พจมาน (น้อง)

 

 

     - ปริญญาตรี - โท - เอก นิเทศศาสตร์
     - ประสบการณ์การสอนภาษาไทย ภาค ก. 16 ปี
     - วิทยากรสอนภาษาไทยให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยสถาบัน Opinion ร่วมกับแต่ละมหาวิทยาลัยและ
       สื่อมวลชนต่าง ๆ
     - ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยเพื่อการเตรียมสอบอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน 

  อาจารย์ เอกชัย ชัยศรีษา (อ.เอกชัย)      - Laws: Ramkhamhaeng University
     - Teaching Laws in OPINION สอนเตรียมสอบวิชากฎหมาย ประจำสถาบัน OPINION
     - ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     - พ.ร.บ. การสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ ประสบการณ์การสอนพ.ร.บ. ต่าง ๆ 8 ปี
     - พ.ร.บ. กรมต่าง ๆ  ของ ข้าราชการพลเรือน , ท้องถิ่น, องค์กรต่าง ๆ

     - สอนวิชาเฉพาะเตรียมสอบด้านกฎหมายต่างๆ หลักสูตรตำรวจชั้นประทวน, ตำรวจภายใน, ภาค ข. วิชาต่างๆ
      เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.ต่างๆ และหลักสูตรปลัดอำเภอ ด้านกฎหมาย
     - สอนหมวดวิชาภาษาไทย ทั้งระดับ 1-2-3 ท้องถิ่น, หลักสูตรความรู้ความสามารถทั่วไปตำรวจ  และหลักสูตร
       ภาษาไทย ระดับ 3-4 

 

 

อาจารย์เดชา พุ่มศรีเมือง

ระดับการศึกษา
    - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
    - ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

การฝึกอบรม
    - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 128
    - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 60
    - หลักสูตรการสืบสวนสอบสวน ปค. 1/2541

ประวัติการทำงาน
    - ปลัดอำเภอเมือง จ.ระนอง
    - เลขานุการปลัดจังหวัดนครปฐม
    - ป้องกันภัยจังหวัดชัยนาท
    - หัวหน้าฝ่ายแผนและพัฒนาระบบ
    - หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

การศึกษาดูงาน 
  
 
- กลุ่มประเทศยุโรป (การปกครอง)
    - กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (ความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น)

ประวัติการสอน
   
- สอนเตรียมสอบรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ ประจำสถาบัน Opinion
    - สอนเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมสอบปลัดอำเภอ ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน
 

 

อาจารย์อธิปไตย

ตำแหน่ง
    - หัวหน้ากลุ่มสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ
       กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ระดับการศึกษา
    - ปริญญาโท   - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ปริญญาตรี   - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                       - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยารามคำแหง

การฝึกอบรม
    - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 59 (ประธานรุ่น)
    - หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 132 (ประธานรุ่น)

ประวัติการทำงาน
    - พ.ศ.2536 – 2539  ปลัดอำเภอวังโป่ง (จพง.ปค.3) จ.เพชรบูรณ์
    - พ.ศ.2540
– 2542  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรมการปกครอง
    - พ.ศ.2543
– 2544  ปลัดอำเภอปากช่อง (จพง.ปค.5) จ.นครราชสีมา
    - พ.ศ.2545
– 2546  บุคลากร 6 งานความชอบและเครื่องราชย์ฯ
    - พ.ศ.2547
– 2549  - ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                                    - ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
                                    - ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
    - พ.ศ.2549
–
2551   ปลัดอำเภอบางใหญ่ (จพง.ปค.7) จ.นนทบุรี
                                      ปลัดอำเภอปากเกร็ด (จพง.ปค.7) จ.นนทบุรี
                                      ช่วยราชการที่ทำการปกครอง จ.นนทบุรี
  

อาจารย์สอนราม(อ.ชาติ )

ตำแหน่ง
    - เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักงานสอบสวนและนิติการ
   
  กรมกาปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ระดับการศึกษา
    - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม
   - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 60 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 74
หลักสูตรการ
     สืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครองรุ่น 8
หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 132

ประวัติการทำงาน
     - พ.ศ.2539 – 2543    ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3-4) อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
     - พ.ศ.2543          
       ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน
     - พ.ศ.2543
– 2545    เจ้าพนักงานปกครอง 4-5 ฝ่ายสอบสวนและรักษา ความสงบ  กองการสอบสวนและ
                                  นิติการ  กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
     - พ.ศ.2545
– 2546     เจ้าพนักงานปกครอง 5  ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
สำนักงานสอบสวนและนิติการ
                                   กรมการปกครอง
     - พ.ศ.2547 – 2549     เจ้าพนักงานปกครอง 6  ส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักงานสอบสวนและนิติการ 
                                   กรมการปกครอง
     - พ.ศ.2549 – 2551     เจ้าพนักงานปกครอง7  ส่วนการสอบสวนคดีอาญาสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง                            
     - พ.ศ.2551 – 2553     เจ้าพนักงานปกครอง7  ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
                              - ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
(เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง)
     - พ.ศ.2553             - เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิบดีกรมการปกครอง)
                              - เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานสอบสวนและนิติการ

 **** ได้รับยกย่องจากนักศีกษา ว่าเป็นผู้ที่สอนติวได้อย่างเข้าใจและถ่องแท้ในเนื้อหาที่ติวทุกพรบ. ที่รับผิดชอบ และ อาจารย์ เป็นหัวหน้าทีมของการติวหลักสูตรการสอบข้าราชการอีกหนึ่งทีมของสถาบัน ได้แก่ อ. พรเทพ อ. เอ็ดเวิร์ด
 


 

อาจารย์เอ็ดเวิร์ด

ตำแหน่ง
    - นิติกรปฏิบัติการ  สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
    - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบ ปัญหาการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร
ระดับการระดับการศึกษา
    - ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    - ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม
   
-
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 23 สภาทนายความ
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ รุ่นที่ 37  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 172  กรมการปกครอง
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตร
DOPA You Talent
 รุ่นที่ 4 กรมการปกครอง
การฝึกอบรม
  
 -
Legal Consultants, Anek & Associates International Legal consultants
    -
นักพัฒนาชุมชน3  เทศบาลเมืองคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
    - นิติกร 3 เทศบาลเมืองคลองหลวง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
    - เจ้าพนักงานปกครอง3-4 สำนักการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง
 
 

อ.ปกรณ์  วันไชยธนวงศ์

ระดับการศึกษา
    - นิติศาสตร์บัณฑิต
    - เนติบัณฑิต

ประสบการณ์สอน
    - กฎหมายแพ่ง, วิ.แพ่งฯ
    - กฎหมายอาญา, วิ.อาญาฯ
    - พยาน
    - ตั๋วเงิน
    - เตรียมสอบตำรวจ
    - เตรียมสอบที่ดิน
    - เตรียมสอบข้าราชการอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย 

 

อ.อินทรีย์  ไชยสุข

ระดับการศึกษา
    - นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง


การสอน
    - กฎหมายอาญา  วิ.อาญาฯ
    - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  วิ.แพ่งฯ
    - พยาน
    - พ.ร.บ.ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบราชการ
    - อาจารย์สอนพิเศษ เตรียมสอบหลักสูตรปลัดอำเภอ
    - อาจารย์สอนพิเศษ เตรียมสอบหลักสูตรข้าราชการตำรวจ
 


 

 


 

 

 

  

.พินัย ศิริอนันต์โสภา

ระดับการศึกษา
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ2 ม.รามคำแหง
   - กำลังศึกษาต่อปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(การปกครองท้องถิ่น)
     สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า)

ประวัติการทำงาน
   - รับราชการในตำแหน่งบุคลากร ช่วยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท(กรุงเทพฯ)
   - รับราชการนำตำแหน่งบุคลากร กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง ส่วนบริหารบุคคล
   - รับราชการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
      (จังหวัดฉะเชิงเทรา, จ.ระนอง, จ.สตูล)

บทบาทตำแหน่งสำคัญ
   - คณะทำงานติดตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.)
   - หัวหน้าชุดปฏิบัติการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ระดับตำบล/หมู่บ้าน
   - คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอฯ
   - คณะทำงานดำเนินการและสนับสนุนการจัดงาน
OTOP ระดับจังหวัด
   - คณะทำงานสนับสนุนจังหวัดนำร่องขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรง
     เป็นพระประมุข

ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
   - ด้านการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น การวางแผนพัฒนา/การบริหารทรพยากรมนุษย์

ผลงานและความภาคภูมิใจ
   - รางวัลสิงห์ทองกระทรวงมหาดไทย (ชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น)
   - ผลงานเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (ทำน้ำพริกเครื่องแกง)
   - คู่มือเตรียมสอบและปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
   - คู่มือเตรียมสอบและปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อปท. (กำลังเขียน)
   - คู่มือเตรียมสอบและปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร อปท. (กำลังเขียน)
   - วิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการปกครองและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จ.พัทลุง (กำลังวิจัย)
  

อ.อัครเดช  ภาระราช

ตำแหน่ง
    
  - รับราชการตำรวจ ปัจจุบัน


ระดับการศึกษา
   
  - นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง


 การสอน
    
  - อาจารย์สอนพิเศษ กฎหมาย เพื่อเตรียมสอบข้าราชการตำรวจ ประจำสถาบัน Opinion


 
 

ดร. พจน์  ( นันทพจน์  สิงหพันธ์ )

ระดับการศึกษา
  
  - ป.ตรี  การจัดการ  ม.รามคำแหง
  
  - ป.โท  การจัดการ  ม.เทคโนโลมหานคร
  
  - ป.เอก การจัดการ  ม.นเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน
  
  - ด้านการจัดการ  ธนาคาร และองค์กร  มากกว่า 20 ปี

ประสบการณ์สอน
  
  - ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ แผนนโยบาย ทรัพยากรบุคคลตามมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถาบันฯ
     - อาจารย์ สอนติวด้าน  นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย , นักทรัพยากรบุคคล , รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ รวมถึง
     ด้านการเงิน การบริหาร ,   ธนาคาร 
 

อาจารย์ธนัท  ภัทรกิจ  (วิชานายร้อยคอมพิวเตอร์)

ตำแหน่ง
    -
อาจารย์ ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220

ระดับการศึกษา
     - พ.ศ.2523  สำเร็จการศึกษาระดับครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาดนตรีศึกษา) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
                   ถนนอิสสระภาพ กทม.
     - พ.ศ.2532  สำเร็จการศึกษาระดับครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์-ศึกษา) วิทยาลัยครูพระนคร  แขวง
                   อนุสาวรีย์  บางเขน กทม.
     - พ.ศ.2545  สำเร็จการศึกษาระดับครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ที่
                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ 

งานวิจัย
     - การเปรียบเทียบผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning  กับการสอนแบบปกติ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(หลักสูตรสถาบันราชภัฎ พ.ศ.2542) 

ประสบการณ์สอน
    - ระบบการสื่อสารข้อมูล  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
    - ฐานข้อมูลเบื้องต้น          ระบบการจัดการฐานข้อมูล
    - โครงสร้างข้อมูล             การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
    - โปรแกรมประยุกต์การจัดการด้านคลังสินค้า
    - โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี
    - การเขียนโปรแกรม Visual Basic , PHP , C
 

 


   


 

A. Rojana  Somboonsab  (อ.รจนา  สมบูรณ์ทรัพย์)

     - BA (Accounting)
     - MA (Plubic Administration)
     - สอนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไประดับ 1-2-3 และ 4 ที่สถาบัน OPINION
     - ประสพการณ์การสอนสอบรับราชการ 6 ปี


  

A. Thanarat Kunchon  (อ.ธนรัฐ  คุณชล)

     - BA. (Political Science, Honor) : Ramkhamhaeng U.
     - MPA. (Public Administration): NIDA
     - Certificate Public Law : Thammasat U.
     - อาจารย์สอบรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์
     - สอนเตรียมสอบปลัดอำเภอ
     - สอนเตรียมสอบวิชาเฉพาะทางสังคมศาสตร์

 


 

A. Wirawut Junmeka  (อ.วีรวุฒิ  นวรัตพา)

     - BA. (Politics): Ramkhamhaeng U.
     - MPA. (Public Adm.) : NIDA
     - ปลัดอำเภอ  จ.กาฬสินธุ์
     - เจ้าหน้าที่ปกครอง 7, หัวหน้าฝ่ายบำรุงท้องที่
     - อาจารย์สอบพิเศษ อบต, เทศบาล, อบจ., ปลัดอำเภอ ภาค ข. ประจำสถาบันฯ

 


 

A. Apichart Srimuang (อ.อภิชาติ  ศรีเมือง)

     - BA. (Political Administration) : Chulongkorn U.
     - LLB (Laws) : Ramkhamhaeng U.
     - MPA (Political Administration) : Thammasat U.
     - Master of Laws: Ramkhamhaeng U.
     - Ph.D (Political Administration) : Chulalongkorn U.
     - อาจารย์สอนพิเศษ อบต. เทศบาล อบจ. และปลัดอำเภอ ภาค ข. ประจำสถาบันฯ

 

 


 

A. Surachai (อ.สุรชัย)

   การศึกษา
       - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
       - ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง

   ประสบการณ์ทำงาน
       - เคยทำงานฝ่ายปกครองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จ.มหาสารคาม, จ.อุดรธานี, จ.เลย, จ.ราชบุรี
        และจ.ปัตตานี
       - ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลา 30 ปี
       - อาจารย์พิเศษด้านการปกครองท้องถิ่นในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
       และเอกชน
  
การศึกษาดูงาน
       - ศึกษาดูงานด้านการปกครอง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
       - ศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
     ปัจจุบันทำงานในระดับสูง ของ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
        -  ติวเกี่ยวกับ ภารกิจ ของกระทรวง กรม ต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย ทั้งท้องถิ่น และปกครอง
        - ติว พรบ. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสอบราชการต่าง ๆ รวมถึงพ.ร.บ. เกี่ยวกับท้องถิ่น ที่วิเคราะห์ภาพรวม
        ได้อย่างถ่องแท้
  
   ประสบการณ์การติวที่สถาบันโอพิเนี่ยน 20 กว่าปี ทั้งหลักสูตรปลัดอำเภอ และ หน่วยงานอื่น ๆ

 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 38
โดย อ.วิรัช แสนจันทร (A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1304 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com และ www.facebook.com/opinionpro