ประวัติสถาบันโอพีเนี่ยน ปีที่ 35

จากประสบการณ์ด้านการติวเพื่อเตรียมตัวสอบและการดำเนินการด้านการผลิต  หนังสือคู่มือ แนวข้อสอบ
 เพื่อประกอบการเรียน 
และจัดจำหน่ายทั่วไป  เมื่อปี 2523  ซึ่งได้รับความนิยมจากนักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมาก
 
 อาจารย์วิรัช  แสนจันทร์
จึงเริ่ม
จัดตั้งสถาบันโอพิเนี่ยน OPINION ขึ้นมาอย่าเป็นทางการเมื่อปี 2527 โดยเปิดสอน
 หลักสูตรการติวเข้มเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ
  ต่างๆ และด้านสังคมศาสตร์ทั่วไปเช่น รัฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ
 เศรษฐศาสตร์  เพื่อเตรียมศึกษาต่อ

       

       ในปีเดียวกัน (2527)  สถาบันได้เริ่มเปิดสอนเตรียมสอบหลักสูตรเข้ารับราชการ  โดยเปิดติวทั้งภาค ก. 
 (ความรู้ความสามารถทั่วไป ) และหลักสูตรวิชาเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. โดยเฉพาะตำแหน่งปลัดอำเภอซึ่งมีผู้สนใจ
 สมัครเรียนเตรียมสอบเป็นจำนวนมากและติวต่อเรื่อยมาทุกๆ  3 - 4 ปี   และยังคงได้รับความนิยมจนกระทั่งปัจจุบัน 
 และการเปิดติวหลักสูตร ภาค ก. และ ภาค ข. ดังกล่าวทำให้มีการเปิดติวภาค ข. ตำแหน่งอื่นๆ เริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นเป็น
 มาถึงปัจจุบัน
 
       ปี 2536  สถาบันได้ร่วมกับบริษัท
Sky Book  ผลิตตำรา     คู่มือ     แนวข้อสอบในหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
 ขยายการผลิตในวิชาต่าง ๆ   และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  ซึ่งหนังสือ   คู่มือ   แนวข้อสอบดังกล่าว
 ถูกจัดจำหน่ายตามร้านหนังสือที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศในขณะนี้
   
     ด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  สถาบันโอพิเนี่ยนซึ่งบริหารโดยบริษัทโอพิเนี่ยน
 คอปอเรชั่น (
OPINION  CORPORATION)  พร้อมทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมถึงคณาจารย์     มีความมุ่งมั่น
 อย่างเต็มที่ที่จะสร้างผลงานทั้งทางด้านการติวหลักสูตรต่าง ๆ  ภาษา และการผลิตตำรา   คู่มือ   แนวข้อสอบด้วยแนว
 ทางที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน ความถูกต้อง ตามปรัชญาของสถาบันฯ ที่เน้นความเป็นมืออาชีพของคณะผู้สอนทุกคน
 และคณะผู้ผลิตผลงานด้านต่างๆ  (
OPINION: The Professional Academics)  
เพื่อสร้างความสำเร็จแก่ทุกๆ ท่าน
 ที่ใช้บริการจากสถาบัน ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการของทุกคนต่อไป..


 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION
 
Education Management Experience  ปีที่ 35
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์(A. Viruch Sanjun)
ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน)
2100/1252 ถ.รามคำแหง ชอย. 24/3 (เข้าซอย 20 เมตร)
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3
http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com  และ  www.facebook.com/OPINIONPRO