Since 1984
 

 

ติวTOEIC
     TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ

รายละเอียดการสอบ TOEIC

     TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านคน ได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือองค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลกกว่าหลายพันแห่งในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ

1.TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2.TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

     โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน


รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

     ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 1: Photographs 10 ข้อ
Part 2: Question-Response 30 ข้อ
Part 3: Conversations 30 ข้อ
Part 4: Short Talks 30 ข้อ

2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ
Part 6: Text Completion 12 ข้อ
Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ


คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน ?

     คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
- การฟัง Listening 5-495 คะแนน
- การอ่าน Reading 5-495 คะแนน
     คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC
ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี
ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ
     1. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบคุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
     2. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
- บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
- ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

การสมัครสอบ TOEIC
1. โทรไปจองล่วงหน้าก่อนสอบ 1 สัปดาห์ที่ TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ 02-260-7061, 02-664-3131 ได้รายละเอียด ดังนี้
- เปิดสอบ 2 ช่วง คือ เช้า 09.00 - 12.00 น. และบ่าย 13.00 - 16.00 น. เปิดสอบทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท (Redesigned TOEIC)
- เตรียมบัตรประชาชน และบัตรอื่น ๆ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น
- รูปถ่ายไม่ต้องเพราะเค้าจะถ่ายเอาจาก Webcam วันมาสอบ
- ในวันที่มาสอบให้มาก่อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- ถ้าไปสอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป หากสอบในวันเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น. เป็นต้นไปเช่นกัน หากไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB ก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง EMSโดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 50 บาท

สถานที่ตั้ง
Center for Professional Assessment (Thailand) ศูนย์สอบกรุงเทพ
อาคาร BB Building ชั้น 19 ห้อง 1907
ถ. อโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21)

วิธีเดินทาง
- รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอโศก (ออกประตูทางออกที่ 3)
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีเพชรบุรี (ออกประตูทางออกที่ 2)
- รถเมล์ : สาย 38, 98, 136, 185
- เรือ : ลงท่าเรืออโศก
- รถส่วนตัว : สามารถขอประทับตราจอดฟรีภายในตึก BB ได้ (มีการจำกัดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าจอดรถเพิ่งเอง)

ราคาติว

1.ติวสดที่สถาบัน
    
ราคา 4,800 บาท
***รับจำกัดจำนวน***
(ติวสดนี้ สามารถติวในส่วนที่ขาดเรียนหรือดูซ้ำในคอร์สออนไลน์ได้ตลอด )

2.ติวออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค
   
 ราคา 3,800 บาท
(โดยนำวิดีโอจากการติวสดจาก มาลงให้ที่กลุ่มติว ดูได้ทั่วประเทศ )

(ราคาค่าติวดังกล่าวไม่รวมค่าเอกสารหรือหนังสือต่างๆ)


*นศ.เก่าโอพิเนี่ยนลดได้ 10 % ผู้ที่ได้รับการบอกต่อจากศิษย์โอพิเนี่ยนได้ลด 10 % เช่นกัน *
สมัครติวได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด
ติดต่อสอบถามได้ที่
อินบ๊อกแฟนเพจ OPINION : https://www.facebook.com/1OPINIONPRO1/
โทร 084-4481637,087-9334871,02-7182752-3

 


 


กรณีการชำระเงินลงทะเบียนผ่านทางบัญชี  โอนเข้าบัญชี

  ชื่อบัญชี นายวิรัช แสนจันทร์
  หมายเลขบัญชี 243 - 028571- 4
  ธนาคาร กรุงเทพ

  *** กรณีสมัครเรียนที่สถาบัน  นศ. สามารถสมัครเรียนได้ทุกวันตามวันเวลาทำการของสถาบัน***   
 

OPINION
managed by
OPINION CORPORATION 
Education Management Experience ปีที่ 35
โดย อ.วิรัช แสนจันทร์
(A. Viruch Sanjun)

ผอ.สถาบัน และคณาจารย์มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
OPINION Institute (สถาบันโอพีเนี่ยน) 2100/1252 ถ.รามคำแหง ซอย. 24/3
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel. 084-4481637, 087-9334871, (02)-7182752-3

http://www.opinioncorp.com , Email:opinionpro@hotmail.com